msen

BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN

   Ketua Bahagian/Unit         :    YBrs 
                                                   Ketua Penolong Setiausaha 

   Telefon                              :    09-7434467

   Faks                                  :    09-

   Emel                                  :   bhgkt@kelantan.gov.my   

   Alamat                               :    Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan                                               
                                                  Bahagian Kerajaan Tempatan 
                                                                                                Aras  Bawah, Blok 2 , Kota Darulnaim
                                                                                               15503 KOTA BHARU, KELANTAN

VISI

Mewujudkan masyarakat yang dinamik dan sejahtera melalui penyampaian perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan yang berkualiti dan berkesan

 

MISI

Kearah mewujudkan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang cekap dan berkesan untuk melaksanakan tugas-tugas perancangan strategik dan pembangunan berterusan serta perkhidmatan kelas pertama bagi merealisasikan persekitaran hidup yang berkualiti dan mapan.

 

MOTO

** SAMPAIKAN YANG TERBAIK **

OBJEKTIF JABATAN

 1. Merancang, menganalisa dan menyalurkan bantuan peruntukan kewangan kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan program-program berbentuk kemudahan infrastruktur dan perkhidamatan sosial secara sistematik dan berintegrasi untuk kesejahteraan rakyat;
 2. Membantu Pihak Berkuasa Tempatan memperkemaskan aspek pengurusan kewangan bagi menjadikan Pihak Berkuasa Tempatan sebuah organisasi yang berdikari dan berkeupayaan menjana hasil sendiri;
 3. Mengemuka, mengedar dan memantau pelaksanaan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan di Pihak Berkuasa Tempatan supaya menepati dan selaras dengan hasrat dan tujuan dasar tersebut;
 4. Merangka dan melaksanakan strategi dan program-program bagi mempertingkat dan memperkukuhkan perkhidamatan Pihak Berkuasa Tempatan kearah mewujudkan kawasan Pihak Berkuasa Tempatan yang bersih, indah dan selamat;
 5. Membantu memperkemaskan jentera pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang melibatkan penyusunan semula organisasi pentadbiran seimbang dengan kehendak perkembangan semasa dan selaras dengan matlamat kerajaan Negeri dan Persekutuan;
 6. Membantu merancang, menyelaras dan memantau program dan aktiviti bagi meningkatkan sistem penyampaian (delivery system) di Pihak Berkuasa Tempatan;
 7. Mengendalikan mesyuarat, seminar dan bengkel dan seumpanya yang berkaitan dengan pentadbiran dan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan;
 8. Mengedarkan bahan-bahan bercetak berhubung Latihan Sumber Manusia dan merangka serta melaksanakan program latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan perkhidmatan kerja Pihak Berkuasa Tempatan;
 9. Menyelaras dan memantau program Perlaksanaan ICT di Pihak Berkuasa Tempatan supaya selaras dengan matlamat yang disasarkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan;
 10. Membantu merancang dan melaksanakan program dan aktiviti yang member peluang kepada rakyat tempatan melibatkan diri dalam perlaksanaan program pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan;
 11. Pihak Berkuasa Tempatan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan;
 12. Memperkemaskan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang lebih sistematik dan seragam berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telus, adil dan kemaskini;
 13. Menyelaras dan mengemukakan laporan-laporan berkaitan dengan program/ aktiviti dan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan;
 14. Menganalisa dan membuat perakuan kepada Kerajaan Negeri/ Kerajaan Persekutuan berhubung dengan projek-projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan samada dari sumber Pihak Berkuasa Tempatan, Kerajaan Negeri/ Persekutuan atau melalui usahasama dengan sektor swasta.

 

Image
 1. Bertanggungjawab menyelaras peranan dan fungsi Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kelantan;
 2. Memainkan peranan untuk mengawasi setiap perkembangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan termasuk dari segi perluasan kawasan, Bajet Tahunan PBT dan Perlantukan Ahli-ahli Majlis;
 3. Menyalurkan peruntukan daripada Kerajaan Negeri atau Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan projek-projek serta program pembangunan yang telah diluluskan;
 4. Membuat pemantauan terhadap Pihak BerkuasaTempatan bagi setiap projek dan pembangunan serta pelaksanaan dasar-dasar baru yang telah ditetapkan;
 5. Menjadi agen perantara antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri berhubung apa jua arahan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan;
 6. Bertanggungjawab mengemaskini data-data dan maklumat terkini bagi setiap Pihak Berkuasa Tempatandi Negeri Kelantan;
 7. Menguruskan perkara-perkara berhubung urusan perjawatan kakitangan pelantikan Ahli-ahli serta Yang DiPertua bagi setiap Pihak Berkuasa Tempatan berdasarkan perubahan semasa;
 8. Menyediakan kertas-kertas mesyuarat Kerajaan Tempatan diperingkat negeri di samping mesyuarat-mesyuarat penyelarasan dan pemantauan bersama-sama Pihak Berkuasa Tempatan;
 9. Menyelaras pelaksanaan garis-garis panduan seragam dan dasar-dasar yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga diperingkat Persekutuan untuk digunapakai oleh setiap Pihak Berkuasa Tempatan;
 10. Menyelaras dan mengemaskini kertas-kertas kerja cadangan yang telah dikemukakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan untuk diangkat ke Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi tujuan pertimbangan serta kelulusan; 
 11. Memantau, menyelaras, memberi teguran serta khidmat nasihat kepada Pihak Berkuasa Tempatan di dalam aspek penyediaan Bajet Tahunan PBT; 
 12. Mengkaji permohonan dan vibiliti sesuatu projek oleh Pihak Berkuasa Temaptan seterusnya membuat justifikasi ke atas permohonan- permohonan yang telah dikemukakan itu;
 13. Menyelaras kursus-kursus dan seminar di peringkat negeri bagi Pegawai-pegawai dan juga Ahli-Ahli Majlis di Pihak Berkuasa Tempatan;
 14. Bertanggungjawab untuk menganjurkan Pesta Flora sebagai acara tahunan Kerajaan Negeri sempena Sambutan Ulangtahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan;
 15. Bertindak sebagai Urusetia kepada Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Kelantan;
 16. Urusetia kepada beberapa Jawatankuasa Peringkat Negeri dan Persekutuan.

  

 1. Penyaluran Dasar dan Arahan Kerajaan kepada PBT dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh Dasar/Arahan tersebut diterima
 2. Penyediaan Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh 7 hari bekerja setelah maklumat lengkap diterima.
 3. Penyediaan Baucer Bayaran diangkat kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.
 4. Penghantaran Penyata Kewangan PBT untuk pengauditan sebelum 31 Mei setiap tahun kepada Jabatan Audit Negara.
 5. Pemakluman aduan/maklum balas PBT kepada PBT berkenaan dalam tempoh 3 hari bekerja setelah aduan/ maklum balas diterima
 6. Pemantauan Unit Pusat Setempat (OSC) PBT seluruh Negeri Kelantan sebelum 15 haribulan setiap bulan.
 7. Penyaluran peruntukan pembangunan kepada PBT 2 kali setahun (sebelum berakhir bulan April dan Oktober setiap tahun)

           

Hubungi Kami

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan,
Blok 2, Aras 1, Kota Darulnaim,
15503 Kota Bharu KELANTAN

 • 09-748 1957

 • 09-744 3164

 • portal@kelantan.gov.my

Hari ini2
Semalam6
Minggu ini36
Bulan ini194
Jumlah21410
1
Online

2022-05-21
Hakcipta 2018 © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Search